Szukaj:
Dzisiaj jest
ul. Heweliusza 11, p. 1202
80-890 Gdańsk
tel. 58 321 72 55
      fax. 58 321 72 56
      e-mail: wycena@ptrm.com.pl
Biblioteczka
Biblioteczka w siedzibie Towarzystwa
(2007-02-22)

Dostępne są następujące pozycje
   1. Almanach polskigo rynku nieruchomości,
   2. Baza eksperta 2003 - Wycena w tym przedsiębiorstw Wacetob,
   3. Biuletyn cen robót budowalnych-inwestycyjnych - zeszyt 67/2003 (844) - SEKOCENBUD
   4. Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO - cz. 1 - obiekty kubaturowe - zeszyt 35/2004 - SEKOCENBUD,
   5. Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO - cz. 2 - obiekty inżynieryjne - zeszyt 36/2004 - SEKOCENBUD,
   6. Cennik maszyn i urządzeń 17/1 – 27 wydawnictwo WACETOB
   7. Europejskie standardy zawodowe – wydanie polskie 2000 r.,
   8. Gospodarka nieruchomościami,
   9. I Konferncja Naukowo - Techniczna - materiały konferencyjne, 2001
  10. Ile jest warta nieruchomość. E. Mączyńska, M. Prystupa, K. Rygiel,
  11. Inwestowanie w nieruchomości. Praca zbiorowa pod k.E. Kucharskiej - Stasiak
  12. Jak bezpiecznie kupić dom lub mieszkanie - P. Miączyński - Wydawnictwo C.H. Beck,
  13. IX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych- materiały konferencyjne,
  14. XIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych 2004 - Refleksje nad zawodem rzeczoznawcy majątkowego w unii Europejskiej - nadzieje i zagrożenia",
  15. Kształtowanie cen nieruchomości w regionach 1/33 i 3/34
  16. Leksykon rzeczoznawcy majątkowego. PFSRM,
  17. Leksykon rzeczoznawcy majątkowego -wyd. II, Biblioteczka Rzeczozanwcy Majątkowego,
  18. Materiały geodezyjne i kartograficzne źródłem informacji do szacowania nieruchomości, M. Szymański,
  19. Metody analizy statystycznej w wycenie nieruchomości J. Hozer, S.Kokot, W. Kuźmiński
  20. Metody wyceny maszyn i urządzeń, J. Napiórkowski, R. Źróbek, Żachodnie Centrum Organizacji,
  21. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców, C.H. Beck
  22. Nieruchomość a rynek, E, Kucharska - Stasiak,
  23. Nototowania cen sprzedaży nieruchomości 29-32, Wacetob,
  24. Nowe technologie budownictwa powszechnego. Wskaźniki cenowe na potrzeby wyceny nieruchomości, Z. Łapiński,
  25. Obliczanie kubatury, powierzchni budynków, budowli wg PN-ISO9836, Wacetob,
  26. Ocena efektywności inwetycji rzeczozwych, IDM
  27. Określanie wartości roślin sadowniczych i upraw ogrodniczych przy wywłaszczeniu nieruchomości, K. Zmarlicki,
  28. Operaty szacunkowe-przykłady,Baza Eksperta,Wacetob,
  29. Państwowe licencje zawodowe w zakresie zarządzania nieruchomościami, UMIRM
  30. Państwowe uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, UMIRM
  31. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gospodarce nieruchomościami, Pod. Red. Ryszarda Cymermana,
  32. Podręcznik projektanta i inwestora - cz. I i II.
  33. Podstawy wyceny lasów, M.Podgórski, C.Beker, Z. Biczkowski, T. Najgrakowski, M. Turski,
  34. Podziały rozgraniczenia i scalania nieruchomości M. Durzyńska
  35. Poradnik - przykłady wycen nieruchomości,
  36. Postępowanie kwalifikacyjne związane z nadaniem uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, PFSRM,
  37. Pozwolenia budowlane - Poradniki prawne C.H.Beck, T.B. Babiel,
  38. Prawo Gospodarcze nr 9 (wrzesień 2001 r.), Wyd. Librat,
  39. Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,IDM,
  40. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, M. Wolanin,
  41. Przykłady obliczania powierzchni i kubatury wg PN - Iso 9836:1997, Wacetob,
  42. Przykłady wycen nieruchomości,
  43. Przykłady operatów szacunkowych, Wacetob - baza eksperta 2004,
  44. Rozmiary i podmioty polskiego rynku nieruchomości.
  45. Scalone normatywy do wyceny budynków i budowli nr 51-71, wydawnictwo WACETOB
  46. Składniki sukcesu pośrednika i zarządcy nieruchomości, S. Vieyra,
  47. Słownik terminologiczny wyceny wartości maszyn i urządzeń, Wydawnictwo BOMIS PRESS,
  48. Spółdzielnie mieszkaniowe - prawo spółdzielcze, własność lokali, wspolnoty mieszkaniowe, T. Fijałkowski,
  49. Spółdzielnie mieszkaniowe, C.H. Beck
  50. Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych - rok 1995 PFSRM,
  51. Sytuacje decyzyjne w inwestycjach budowlanych, M. Prystupa,
  52. Umowne zniesienie współwłasnoći nieruchomości. Bartłomiej Swaczyna - LexisNexis
  53. Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednolicony - komentarz do ustawy. IDM,
  54. Vademecum - Wyceny maszyn i urządzeń, H. Macniak, Z. Makowicz,
  55. Warunki techniczne jakimi powinny odpowiadać budynki mieszkalne,
  56. Własność lokali. Komentarz. Wzory pozwów i wnioskó sądowych. Roman Dziczek - LexixNexis
  57. Wokanda 7-8: Orzecznictwo, Wyd. Librat,
  58. Wprowadzenie do szacowania nieruchomości, E. Kujawski i Zespół,
  59. Wycena budynków - baza danych do metody odtworzeniowej 19-24, Wacetob,
  60. Wycena budynków - poradnik Wacetob,
  61. Wycena i zużycie nieruchomosci zabudowanych,
  62. Wycena krajobrazu – rynkowe aspekty oceny i waloryzacji krajobrazu,
  63. Wycena lasów, A. Nowak,
  64. Wycena mienia - poradnik menedżera, M. Prystupa,
  65. Wycena nieruchomości. Informacje, wyjaśnienia, przepisy, porady, nr 47 - WACETOB,
  66. Wycena nieruchomości - wydanie polskie,
  67. Wycena nieruchomości a ochrona środowiska,
  68. Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw - tom I - szacowanie nieruchomości, Pod red. Andrzeja Hopfera,
  69. Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw - tom II - metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Pod. Red.Ryszarda Borowieckigo,
  70. Wycena nieruchomości miejskich (zasady i przykłady), W. Kłopociński,
  71. Wycena nieruchomości nietypowych - przykłady wycen nieruchomości budownictwa wodnego Wacetob,
  72. Wycena nieruchomości nietypowych - przykłady wyceny nieruchomości pozostawionych za granicą, Wacetob,
  73. Wycena nieruchomości nietypowych - przykłady wyceny nieruchomości w strefie ochronnej oraz wysypiska śmieci, Wacetob,
  74. Wycena nieruchomości nietypowych - przykłady wyceny obiektów sportowych i ciepłowni osiedlowych, Wacetob,
  75. Wycena nieruchomości nietypowych - przykłady. Wacetob,
  76. Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego, M.Prystupa,
  77. Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego, 2003,
  78. Wycena nieruchomości rolnych,
  79. Wycena nieruchomości zabudowanych - podejście kosztowe. IDM
  80. Wycena nieruchomości.Zasady i procedury R.Cymerman, R.Hopfer
  81. Wycena przedsiębiorstw (zeszyt 1-6), Wacetob,
  82. Wycena wód i gruntów pod wodami, K. Turkowski, Educaterra,
  83. Wycena zespołów parkowych i nieruchomości rekreacyjnych, Wacetob,
  84. XI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych – materiały konferencyjne,
  85. XII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Kierunki rozwoju w teorii i praktyce,
  86. Zachodnie rynki nieruchomości, pod redakcją E. Kucharskiej - Stasiak, TWIGGER,
  87. Zarządzanie nieruchomościami, Praca zbiorowa pod k.E. Kucharskiej - Stasiak
  88. Zarządzanie stowarzyszeniem rynku nieruchomości – przewodnik,
  89. Zasady wyceny nieruchomości w świecie Pod. Red. Andrzeja Hopfera,
  90. Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogolnego mieszkaniowego oraz przemysłowego BISTYP
  91. Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO cz.I obiekty kubaturowe zeszyt 13/2005
  92. Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO cz.II obiekty inżynieryjne zeszyt 12/2005
  93. scalone normatywy do wyceny budynków i budowli nr 72
  94. Cennik maszyn i urzadzeń- 28/2005 Wyd.WACETOB sp.zo.o
  95. Międzynarodowe standardy Wyceny- Warszawa 2005
  96. Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogolnego mieszkaniowego oraz przemysłowego BISTYP
  97. Scalone normatywy nr 73
  98. Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO cz.I obiekty kubaturowe zeszyt 33/2005
  99. Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO cz.II obiekty inżynieryjne zeszyt 34/2005
 100. Vademecum wyceny-maszyn,urzadzeń,środków transportu(Praktyczny instruktarz)-H.Macniak, Z.Makowicz
 101. Prawo Spółdzielcze i mieszkaniowe,wzory pism z prawa materialnego i procesowego z objaśnieniami-Lesław Myczkowski
 102. Prawo Spółdzielcze i mieszkaniowe, suplement- Lesław Myczkowski
 103. Scalone normatywy 74
 104. Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogolnego mieszkaniowego oraz przemysłowego BISTYP


W biurze dostępne są także nastepujące czasopisma:

   1. Rzeczoznawca majątkowy:
          * nr 1-4/2001 r.
          * nr 1-4/2002 r.
          * nr 1-4/2003 r.
          * nr 1-4/2004 r.
          * nr 1-4/2005 r.
   2. Nieruchomość:
          * nr 2/1999 r.
          * nr 1-4/2000 r.
          * nr 1-4/2001 r.
          * nr 1-4/2002 r.
          * nr 1-4/2003 r.
          * nr 1-3/2004 r.
          * nr 1-4/2005 r.
   3. Wycena:
          * nr 1-4/2000 r.
          * nr 1-4/2001 r.
          * nr 1-4/2002 r.
          * nr 1-4/2003 r.
          * nr 1-4/2004 r.
          * nr 1-4/2005 r.
   4. Nieruchomości C.H.Beck:
          * nr 1-12/2001 r.
          * nr 1-12/2002 r.
          * nr 1-12/2003 r.
          * nr 1-11/2004 r.
          * nr 1-12/2005 r.
Wersja do wydruku | Wyślij link
Projekt i wykonanie Pronet sp. z o.o.