Kodeks Etyki Zawodowej
(2008-12-19) 

ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ

RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

I. Zasady Podstawowe

§ 1.

Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych,  stanowią zbiór zasad, jakimi powinni kierować się rzeczoznawcy majątkowi, w związku z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy.

§ 2.

Normy zawarte w Kodeksie Etyki , nie zastępują obowiązujących przepisów prawa.

§ 3.

Naruszeniem godności jest każde postępowanie rzeczoznawcy, które podważa zaufanie do zawodu lub mogłoby go poniżyć wobec opinii publicznej.

§ 4.

Rzeczoznawca majątkowy obowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich zachowań w działalności zawodowej, wykonywanej zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej, które mogłyby szkodzić opinii o zawodzie rzeczoznawcy.

§ 5.

Rzeczoznawca majątkowy wykonuje zawód w sposób samodzielny, w ramach swoich uprawnień zawodowych oraz w ramach obowiązującego porządku prawnego i standardów zawodowych.

II. Wykonywanie Zawodu

§  6

Wykonując zawód, rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do:

•1/      rzetelności w postępowaniu i uczciwości wobec klienta

•2/      bezstronności i poszanowaniem prawa

•3/      odpowiedzialności za powierzone zadanie

•4/      obiektywizmu w zakresie udzielanych porad i opinii

•5/      dbałości o godność zawodu

•6/      zachowania tajemnicy zawodowej.

§ 7

Rzeczoznawca majątkowy nie jest związany żądaniami zamawiającego lub osób zainteresowanych wynikiem jego pracy, jeżeli pozostawałoby to w sprzeczności z przepisami prawa lub standardami zawodowymi.

§ 8

Rzeczoznawca majątkowy odpowiada za treść i formę opracowań, których jest autorem.

§ 9

Rzeczoznawca majątkowy powinien wykonywać tylko takie czynności z zakresu praktyki zawodowej, co do których posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje zawodowe.

III. Wyłączenie od czynności

§ 10                                             

Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wyłączenia się od wszelkich czynności zawodowych, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności rzeczoznawcy majątkowego.

IV. Obowiązki wobec klienta

§ 11

Obowiązkiem rzeczoznawcy majątkowego jest dbanie o zachowanie tajemnicy zawodowej przez jego pracowników na zasadach obowiązujących jego samego,.

§ 12

Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest zapewnić klientom warunki swobodnego składania oświadczeń oraz zachowania tajemnicy, a także obowiązany jest zapewnić bezpieczne przechowywanie całej dokumentacji dotyczącej dokonywanych czynności, gwarantujące zachowanie tajemnicy.

§ 13

Rzeczoznawca majątkowy nie powinien dopuszczać do sytuacji, w której byłby uzależniony od klienta; w szczególności nie wolno mu zaciągać od klienta pożyczek lub korzystać nieodpłatnie z jego usług.

V. Obowiązki rzeczoznawcy majątkowego wobec innych rzeczoznawców majątkowych

§ 14

•1.      Wzajemne stosunki pomiędzy rzeczoznawcami powinny cechować koleżeństwo, wzajemna lojalność i współpraca.

•2.      Rzeczoznawcy majątkowi powinni udzielać sobie pomocy i służyć radą w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu.

§ 15

•1.      Rzeczoznawcę majątkowego obowiązuje zakaz wyrażania wobec osób trzecich negatywnych opinii o opracowaniach innych rzeczoznawców.

•2.      Postanowienia ustępu 1 nie naruszają praw rzeczoznawcy do formułowania własnej opinii o wartości przedmiotu wyceny poprzez wykonanie na zlecenie operatu szacunkowego.

•3.      Postanowienia ustępu 1 nie naruszają praw rzeczoznawcy do formułowania oceny i wniosków w ramach kompetencji prawnych właściwych podmiotów.

§ 16

•1.      Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest powstrzymać się od działań stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji

•2.      Nieuczciwa konkurencja może przejawiać się: 

•1)      w oferowaniu pracy za wynagrodzenie zaniżone, nie uwzględniające możliwości wykonania niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa,

•2)      w zaniechaniu żądania niezbędnej dokumentacji lub rezygnacji z innych wymagań, które mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonanie czynności zawodowych.

§ 17

Rzeczoznawcę majątkowego obowiązuje zakaz prowadzenia nieuczciwej reklamy bądź promocji, sprzecznej z godnością zawodu, szkodzącej innym rzeczoznawcom bądź ich działalności.

§ 18

•1.      Rzeczoznawcę majątkowego obowiązuje zakaz pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu, a w szczególności:           

•1)      narzucania komukolwiek swoich usług,

•2)      postępowania niezgodnie z zasadami lojalności wobec innych rzeczoznawców.

•2.      Rzeczoznawcy majątkowemu nie wolno wręczać komukolwiek lub przyjmować od kogokolwiek honorarium, prowizji albo innej korzyści za polecenie jego usług.

VI. Postanowienia końcowe

§ 19

•1.      Stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych dostosują do niniejszego Kodeksu postanowienia dotyczące zasad etyki zawodowej rzeczoznawców, określone w ich regulaminach i statutach.

•2.      Postępowanie wyjaśniające z tytułu naruszenia Zasad Kodeksu Etyki Zawodowej prowadzone są na podstawie Regulaminów i Statutów  Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w którym zrzeszony jest taki rzeczoznawca.

§ 20

•1.      Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych uchwalone przez Radę Krajową Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w dniu 8 grudnia 2008 r. , wchodzą w życie z dniem i stycznia 2009 r.

•2.      Z dniem wejścia w życie niniejszych Zasad traci moc Kodeks uchwalony przez Radę Krajową Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w dniu 9 września 2004 r.