Godziny pracy Pn-Pt 8:00 – 16:00

Al. Grunwaldzka 184, p. 226 80-266 Gdańsk

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI ARBITRAŻOWEJ POMORSKIEGO TOWARZYSTWA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Rozdział 1 

Przepisy ogólne
§1

 1. Komisja Arbitrażowa Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, zwana dalej Komisją,
  jest jednostką organizacyjną powołaną do dokonywania ocen prawidłowości sporządzenia operatów
  szacunkowych, na podstawie art.157, ust.1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 2. Komisja Arbitrażowa działa na podstawie przepisów prawa, Statutu PTRM i niniejszego regulaminu.

§2

Komisja Arbitrażowa używa pieczęci podłużnej z napisem: „Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców
Majątkowych Komisja Arbitrażowa “.

§3

Przez użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia i ich odmiany w przypadkach i liczbie:
 PTRM — rozumie się Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych;
 kodeks — rozumie się Ustawę z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego
(Dz.U.2021.1805 t.j. z dnia 2021.10.04 z późniejszymi zmianami);
 ustawę o gn — rozumie się ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub
zastępujący ją akt prawny;
 rozporządzenia – rozumie się stosowne rozporządzenia Rady Ministrów wydane na podstawie ustawy o
gn;
 Regulamin — rozumie się niniejszy regulamin;
 Komisja – Komisja Arbitrażowa PTRM;
 rozbieżne wyceny — rozumie się rozbieżności w operatach o wartości tej samej nieruchomości,
sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych dla tożsamego celu wyceny;
 postępowanie opiniodawcze – czynności podjęte w celu dokonania oceny i wydania opinii o
prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego w trybie określonym w art. 157 ustawy o gn;
 zespół oceniający — rozumie się zespół powołany w celu dokonania oceny i wydania opinii o
prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego (lub operatów) w trybie określonym w art. 157
ustawy o gn;
 arbiter – członek Komisji powołany w skład zespołu oceniającego;
 specjalista branżowy – osoba posiadająca wiedzę specjalistyczną w danej dziedzinie spoza szacowania
nieruchomości;
 autor – rzeczoznawca majątkowy autor ocenianego operatu;
 pisemne oświadczenie – oświadczenie rozumiane jako złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub
email.

§4

 1. Komisja składa się z przewodniczącego oraz arbitrów powołanych przez Walne Zebranie Towarzystwa
  na wniosek Zarządu PTRM.
 2. Liczba członków Komisji jest nieograniczona, lecz nie mniejsza niż 4 osoby.
 3. Kadencja Komisji trwa 3 lata.
 4. Zarząd wskazuje i odwołuje przewodniczącego Komisji spośród jej członków.

§5

 1. Na członka Komisji można powołać osobę, która spełnia łącznie poniższe warunki:
  a) posiada czynne uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego oraz prowadzi czynną działalność w tym
  zakresie;
  b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  c) nie była karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
  terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko

wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami
wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
d) posiada wyższe wykształcenie;
e) jest członkiem Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych;
f) prowadzi nie krócej niż 5 lat działalność zawodową w zakresie szacowania nieruchomości;
g) uczestniczy w formach stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców
majątkowych;
h) wykazuje się nienaganną postawą etyczną;
i) złożyła dokumenty, o których mowa w punkcie 2.
Od członka Komisji wymaga się ponadto umiejętności bezkonfliktowego rozwiązywania problemów,
obiektywnego formułowania wniosków oraz asertywności tj. umiejętności komunikowania otoczeniu
swoich opinii przy poszanowaniu praw innych ludzi.

 1. Nowy członek Komisji składa w siedzibie PTRM:
  a) w formie pisemnej lub elektronicznej, trzy operaty szacunkowe sporządzone samodzielnie, nie
  starsze niż jeden rok, do wglądu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Arbitrażowej;
  b) pisemne lub elektroniczne oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w punkcie 1.
  litery a), b), c), d), f), g).
  Członek Komisji jest zobowiązany do złożenia w siedzibie PTRM, od 1 stycznia do 31 stycznia
  każdego roku, wyżej wskazanych w podpunkcie 2. oświadczeń, dotyczących roku poprzedniego.
 2. Członkostwo w Komisji, przed upływem kadencji, ustaje w przypadku:
  a) rezygnacji,
  b) odwołania,
  c) śmierci,
  d) naruszenia zasad opisanych w punkcie 1 i 2.
  Odwołanie członka Komisji wymaga wniosku Zarządu wraz z uzasadnieniem.
 3. Członek Komisji zostaje zawieszony przez Przewodniczącego Komisji, a przewodniczący Komisji
  przez Zarząd PTRM w wykonywaniu swojej funkcji:
  a) na własną prośbę;
  b) na czas opiniowania operatów szacunkowych, których był autorem lub współautorem;
  c) w wyniku naruszenia zasad opisanych w punkcie 1 i 2 do czasu uzupełnienia braków.
 4. O zajściu zdarzeń skutkujących ustaniem lub zawieszeniem członkostwa:
  a) poza przypadkiem określonym w punkcie 3 lit. c, Członek Komisji jest zobowiązany niezwłocznie
  poinformować Przewodniczącego Komisji,
  b) Przewodniczący Komisji jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zarząd PTRM.
  W przypadku ustania lub zawieszenia członkostwa w Komisji jej Przewodniczącego, jego funkcję
  wykonuje osoba powołana przez Zarząd PTRM spośród aktualnych członków Komisji.

§6

 1. Członkowie Komisji pełnią funkcję arbitra.
 2. Członkowie Komisji powołani w sprawach niezakończonych przed upływem kadencji, działają do
  czasu zakończenia tych spraw.
 3. Lista członków Komisji jest dostępna do wglądu w siedzibie PTRM oraz publikowana jest na stronie
  internetowej PTRM.
 4. Członek Komisji składa pisemne ślubowanie o treści: „Ślubuję uroczyście wypełniać powierzoną mi
  funkcję starannie i obiektywnie, powierzone mi sprawy rozstrzygać sumiennie, bezstronnie oraz zgodnie
  z przepisami prawa, dochować tajemnicy zawodowej, a w postępowaniu kierować się zasadami
  godności i uczciwości”.
 5. W postępowaniu opiniodawczym nie mogą brać udziału członkowie Komisji, wobec których zachodzą
  przesłanki wymienione w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego lub inne przesłanki, które
  mogą budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i neutralności.
 6. Członkowie Komisji są obowiązani zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedzieli się w związku z
  prowadzeniem postępowania.

§7

Przewodniczący Komisji kieruje całokształtem jej prac, a w szczególności:
a) rozpatruje wnioski i kwalifikuje je do stosownego postępowania. Wnioski dotyczące członków
PTRM, które w ocenie Przewodniczącego kwalifikowałyby się do odrzucenia powinny zostać
przedstawione pozostałym członkom Komisji i Zarządowi PTRM;
b) każdorazowo proponuje zleceniodawcom opinii o prawidłowości sporządzenia operatu
szacunkowego rozwiązanie alternatywne w postaci mediacji;
c) kalkuluje koszty postępowania i określa wysokość wynagrodzenia;
d) przygotowuje projekty umów ze zleceniodawcami i arbitrami;
e) powołuje zespoły oceniające do rozstrzygnięcia sprawy zgodnie z jej kwalifikacją i kwalifikacjami
oraz dodatkowymi kompetencjami arbitrów, oraz nadzoruje ich pracę;
f) zawiadamia zainteresowanych o wszczętym postępowaniu, pocztą zwykłą lub elektroniczną;
g) ustala wynagrodzenia członków zespołów oceniających oraz akceptuje koszty ich udziału w
postępowaniu;
h) po zakończeniu każdego ze zleceń przygotowuje raport finansowy wraz z wnioskiem o wypłacenie
wynagrodzenia wykonawcom i składa go Zarządowi PTRM;
i) reprezentuje Komisję w imieniu PTRM na zewnątrz, a także wobec Zarządu PTRM;
j) składa sprawozdanie z działalności Komisji na Walnym Zebraniu Towarzystwa;
k) co najmniej jeden raz w roku zwołuje plenarne posiedzenie Komisji;
l) prowadzi listę arbitrów przy PTRM;
m) zapoznaje członków Komisji z art. 156 § 5 kpk oraz wymogami RODO;
n) zachowuje należytą staranność w zakresie ujawniania informacji o czynnościach podjętych w
sprawach na podstawie kpk.

Rozdział 2
Postępowanie opiniodawcze

§8

 1. Oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego można dokonać:
  1) na zlecenie:
  a) osób lub instytucji, a także organów administracji publicznej, które zleciły sporządzenie
  przekazanego do oceny operatu szacunkowego,
  b) osób lub instytucji, a także organów administracji publicznej, których bezpośrednio dotyczą
  skutki wynikające z przekazanego do oceny operatu szacunkowego,
  c) rzeczoznawcy majątkowego — autora operatu szacunkowego;
  2) na podstawie postanowienia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
 2. Opiniowaniu mogą podlegać operaty z datą sporządzenia odległą nie więcej niż 2 lata od daty złożenia
  wniosku o ich zaopiniowanie. Zasada ta nie dotyczy operatów szacunkowych kierowanych do oceny
  przez instytucje i organy administracji publicznej, organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w
  związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi, administracyjnymi, kontrolnymi itp.
 3. Po pozytywnym formalnym rozpatrzeniu wniosku, uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i
  zawarciu umowy ze zleceniodawcą lub po zleceniu przez sąd lub organ, o których mowa w ust. 1 pkt.2,
  Przewodniczący Komisji:
  a) wyznacza ze składu Komisji co najmniej dwuosobowy Zespół Oceniający do sporządzenia
  poszczególnych opinii kierując się kwalifikacjami właściwymi dla danej sprawy;
  b) zawiadamia autora opiniowanego operatu o wszczętym postępowaniu i wyznaczonym składzie
  Zespołu Oceniającego, informując o terminie na wniesienie ewentualnych zastrzeżeń na piśmie;
  c) powołuje Zespół Oceniający po upływie terminu wskazanego w § 8 ust. 4 lub ewentualnym
  zgłoszeniu zastrzeżeń zgodnie z § 8 ust. 4;
  d) wyznacza kierownika zespołu;
  e) przekazuje kierownikowi zespołu otrzymane od zleceniodawcy operat szacunkowy/operaty i inne
  materiały.
 4. Autor ocenianego operatu ma możliwość, w terminie 5 dni od daty otrzymania powiadomienia o
  składzie Zespołu Oceniającego, zgłoszenia zastrzeżeń, jeśli zachodzą uzasadnione przesłanki
  wymienione w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego lub inne przesłanki, które mogą budzić
  uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności członków tego Zespołu. Po rozpatrzeniu zgłoszonych
  zastrzeżeń przewodniczący Komisji zmienia wyznaczony skład zespołu w wypadku uzasadnionym lub

odmawia zmiany członków Zespołu, informując o tym fakcie rzeczoznawcę majątkowego – autora
opiniowanego operatu, jak i wyznaczonych członków Zespołu Oceniającego.

§9

 1. Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego polega na bezstronnym sprawdzeniu przez
  Zespół Oceniający spełnienia wymagań przepisów prawa w szczególności w zakresie:
  a) kompletności i podstaw prawnych wyceny,
  b) poprawności i zasadności wykorzystanych danych oraz przyjętych założeń,
  c) prawidłowości przyjętych podejść, metod i technik wyceny,
  d) właściwości i zasadności analiz, opinii i wniosków.
 2. Przedmiotem opinii jest jeden operat szacunkowy. W przypadku wykonywania oceny prawidłowości
  sporządzenia większej ilości operatów szacunkowych w ramach jednego zlecenia, dla każdego operatu
  szacunkowego sporządza się odrębną opinię.
 3. W przypadku negatywnej oceny spełnienia warunków określonych w ust.1 Zespół Oceniający
  wskazuje, jakie przepisy prawa zostały naruszone i czy może to mieć wpływ na wartość określoną w
  opiniowanym operacie szacunkowym.
 4. W postępowaniu opiniodawczym nie dokonuje się wyceny nieruchomości.
 5. Wynikiem prac Zespołu Oceniającego może być ocena:
 • negatywna – operat nie może być wykorzystany w celu, dla jakiego został sporządzony;
 • pozytywna warunkowa – operat może zostać wykorzystany w celu, dla jakiego został sporządzony
  po naniesieniu poprawek;
 • pozytywna – operat może zostać wykorzystany w celu, dla jakiego został sporządzony.

§10

 1. Kierownik Zespołu Oceniającego organizuje prace Zespołu.
 2. W razie stwierdzenia na podstawie analizy operatu szacunkowego istotnych problemów budzących
  wątpliwości Zespołu i mających wpływ na ocenę operatu, informuje się pisemnie o tym Autora i
  wyznacza nie dłuższy niż 14 dni, termin na udzielenie pisemnych wyjaśnień. Nieudzielenie wyjaśnień
  przez Autora nie skutkuje wstrzymaniem prac zespołu oceniającego. Kierownik zespołu oceniającego
  ma prawo na każdym etapie postępowania opiniującego proponować skierowanie sprawy do mediacji.
 3. Korespondencja Kierownika Zespołu Oceniającego z Autorem może odbywać się z wykorzystaniem
  dostępnych środków elektronicznych lub w inny uzgodniony sposób, pod warunkiem spełnienia
  wymagań terminowych.
 4. W uzasadnionych okolicznościach Zespół Oceniający może wyznaczyć termin spotkania
  wyjaśniającego, również oględzin nieruchomości. Ze spotkania, jak również oględzin, sporządza się
  protokół.
 5. W trakcie postępowania opiniodawczego autor może występować w sprawie ze swoim doradcą.
 6. Zespół Oceniający winien zawrzeć w Opinii informację o sposobie uwzględnienia wyjaśnień Autora
  lub przyczynach ich odrzucenia. Wyjaśnienia Autora dotyczące oczywistych błędów operatu
  szacunkowego nie mogą wpłynąć na jego ocenę.
 7. W przypadku sporządzenia Opinii w wyniku postanowień organów ścigania i wymiaru
  sprawiedliwości na podstawie kpk, dotyczących operatów szacunkowych sporządzonych przez osoby
  podejrzane lub przeciwko którym toczą się postępowania, odstępuje się od czynności zawiadomienia
  autora, wniesienia przez niego wyjaśnień oraz od jego udziału w postępowaniu opiniodawczym.
 8. Przedmiotem opinii jest każdy operat szacunkowy sporządzony przez danego autora/autorów. W
  przypadku, gdy przedmiotem oceny jest kilka operatów szacunkowych danego autora/autorów,
  identycznych, co do formy, treści i metod, różniących się oznaczeniami objętych części nieruchomości
  (działek), tak samo ocenionych, opinia może dotyczyć tych operatów łącznie.
 9. Sporządzone opinie i stosowne wyciągi, po podpisaniu przez członków Zespołu Oceniającego,
  Kierownik Zespołu Oceniającego przekazuje Przewodniczącemu Komisji ze stosownym
  wyprzedzeniem uwzględniającym termin zakończenia postępowania wynikającego z umowy o dzieło.

§11

 1. Po zakończeniu postępowania opiniodawczego Kierownik Zespołu Oceniającego przesyła sentencję
  opinii autorowi opiniowanego operatu ze wskazaniem naruszonych przepisów prawa lub/i standardów
  zawodowych, mogących mieć wpływ na negatywną ocenę operatu szacunkowego (za wyjątkiem
  postępowania o którym mowa w § 10 ust. 7). Opinia zespołu opiniującego jest ostateczna.
 2. Autor ocenianego operatu nie zgadzający się z sentencją opinii, może zwrócić się do
  Przewodniczącego Komisji z wnioskiem o ponowną ocenę. Wniosek w tej sprawie musi być złożony
  przez autora ocenianego operatu szacunkowego w formie pisemnej w terminie 5 dni od daty
  otrzymania sentencji opinii i powinien zawierać merytoryczne uzasadnienie.
 3. W uzasadnionym przypadku Przewodniczący Komisji na wniosek autora ocenianego opracowania
  może zlecić ponowną opinię operatu szacunkowego przez Zespół Oceniający w innym składzie.
 4. Wniosek o ponowne rozpatrzenie i nową opinię o poprawności operatu szacunkowego nie będzie
  przyjęty, jeżeli autor operatu uchylił się bez uzasadnienia od złożenia wyjaśnień przed Zespołem
  Oceniającym, powołanym pierwotnie.
 5. Warunkiem przyjęcia wniosku o ponowną opinię o prawidłowości sporządzonego operatu
  szacunkowego jest opłacenie przez autora ocenianego operatu kwoty tożsamej z wniesioną przez
  zleceniodawcę.
 6. Ponownej oceny prawidłowości operatu szacunkowego dokonuje Zespół Oceniający przedstawiając
  nową opinię w terminie zgodnym z art. 157 ust. 1 i 3 ustawy o gn.
 7. Członkowie Zespołu Oceniającego odpowiadają solidarnie na zasadach ogólnych za sporządzenie
  opinii zgodnie z przepisami prawa, w szczególności za zachowanie bezstronności, zawodowej
  staranności i dokładności oraz za uzasadnienie ocen i wniosków.

§12

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach np. drastycznych odstępstw od przepisów prawa,
  wielokrotnych negatywnych opinii dotyczących tego samego rzeczoznawcy, Przewodniczący Komisji
  przekazuje informację i przedstawia wniosek Zarządowi PTRM o skierowanie takiej informacji do
  właściwego Ministra.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji może zalecić odstąpienie od
  procedury opiniodawczej wskazanej powyżej.
  Rozdział 3
  Odpłatność i wynagrodzenia

§13

 1. Postępowania opiniujące przed Komisją są odpłatne.
 2. Na koszty postępowania składają się m.in. wynagrodzenia Przewodniczącego Komisji, arbitrów i
  specjalistów branżowych, koszty przejazdów związanych z posiedzeniami Zespołów, z uzyskiwaniem i
  badaniem dokumentów, oględzinami nieruchomości, koszty ewentualnych ekspertyz/konsultacji ze
  specjalistami branżowymi, ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej oraz kosztów ogólnych
  ponoszonych przez PTRM w związku z danym postępowaniem.
 3. Zasady określania wysokości minimalnych opłat i wynagrodzenia ustala Zarząd PTRM.
 4. Podstawą zawarcia z członkami Zespołu Oceniającego umowy o dzieło jest umowa z Zamawiającym
  lub stosowne postanowienie organów, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt. 2.
 5. Wypłatę wynagrodzenia zatwierdza Zarząd PTRM na wniosek Przewodniczącego Komisji.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§14

 1. Koordynację nad działalnością Komisji sprawuje Zarząd PTRM.
 2. Nadzór nad działalnością Komisji w zakresie finansów sprawuje Zarząd PTRM.
 3. Obsługę biurową Komisji zabezpiecza PTRM.
 4. PTRM ubezpiecza od odpowiedzialności cywilnej członków i przewodniczącego Komisji z tytułu
  pełnionych w niej funkcji.
 5. Korespondencja dotycząca spraw Komisji podpisywana jest przez Przewodniczącego Komisji.

§15

Sprawy wszczęte przez Komisję Arbitrażową, lecz niezakończone wydaniem opinii lub rozliczeniem
umowy przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, prowadzi się według zasad
dotychczasowych.