Godziny pracy Pn-Pt 8:00 – 16:00

Al. Grunwaldzka 184, p. 226 80-266 Gdańsk

Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego

Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych jest organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych, spełniającą wymogi art. 4 pkt 15 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Komisja Arbitrażowa PTRM powołana została do dokonywania ocen prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych w trybie art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Art. 157

1. Oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy o dokonanie tej oceny, mając na względzie następujące zasady:

1) organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych wyznacza zespół oceniający w składzie co najmniej 2 rzeczoznawców majątkowych;

2) w ocenie nie mogą brać udziału rzeczoznawcy majątkowi, wobec których zachodzą przesłanki wymienione w art. 24 wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu Kodeksu postępowania administracyjnego lub inne przesłanki, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

1a. (uchylony)

2. Sporządzenie przez innego rzeczoznawcę majątkowego wyceny tej samej nieruchomości w formie operatu szacunkowego nie może stanowić podstawy oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku gdy operat szacunkowy został sporządzony przez osoby powołane lub ustanowione przez sąd, o ocenę operatu może wnioskować tylko sąd.

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku rozbieżnych operatów szacunkowych określających wartość tej samej nieruchomości dla tożsamego celu wyceny.

Oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego można dokonać: 

1) na zlecenie: 

a) osób lub instytucji, a także organów administracji publicznej, które zleciły sporządzenie przekazanego do oceny operatu szacunkowego, 

b) osób lub instytucji, a także organów administracji publicznej, których bezpośrednio dotyczą skutki wynikające z przekazanego do oceny operatu szacunkowego 

c) rzeczoznawcy majątkowego — autora operatu szacunkowego. 

2) na podstawie postanowienia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego polega na bezstronnym sprawdzeniu przez Zespół Oceniający, spełnienia wymagań przepisów prawa w szczególności w zakresie: 

a) kompletności i podstaw prawnych wyceny, 

b) odpowiedzialności i zasadności wykorzystanych danych oraz przyjętych założeń, 

c) prawidłowości przyjętych podejść, metod i technik wyceny, 

d) właściwości i zasadności analiz, opinii i wniosków.

W postępowaniu opiniodawczym nie dokonuje się wyceny nieruchomości.

Komisja Arbitrażowa PTRM działa zgodnie z niniejszym regulaminem.