Godziny pracy Pn-Pt 8:00 – 16:00

Al. Grunwaldzka 184, p. 226 80-266 Gdańsk

Warunki wydania dziennika

Opłata za dziennik praktyk od 01.03.2022 r.

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych będąca organizatorem praktyk zawodowych uprzejmie informuje, że od dnia 1 marca 2024 r. zmienia się opłata za wydanie dziennika praktyk i wynosić ona będzie 214,66 zł– kwota ta odpowiada 3 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2023, ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS z dn. 09.02.2024 r.

Wydanie dziennika  oraz pozostałe informacje dotyczące opłat, oraz zgłaszania się na praktyki grupowe (najlepiej poprzez formularz) i indywidualne znajduje się poniżej:

Ważna informacja:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI  I ROZWOJU z dnia 16 października 2019 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości:

Kandydat samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych, w których określa wartość co najmniej 6 rodzajów różnych rodzajów nieruchomości spośród następujących:

  1. nieruchomości lokalowej lub nieruchomości jako przedmiotu  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
  2. nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
  3. nieruchomości przynoszącej lub mogąca przynosić dochód w podejściu dochodowym,
  4. budynku lub budowli w podejściu kosztowym,
  5. nieruchomość gruntowej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa w związku z realizacją celu publicznego,
  6. nieruchomości rolnej lub leśnej,
  7. nieruchomości gruntowej w celu naliczania opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej,
  8. nieruchomości obciążonej służebnością w celu ustalenia wynagrodzenia za jej ustanowienie.