Godziny pracy Pn-Pt 8:00 – 16:00

Al. Grunwaldzka 184, p. 226 80-266 Gdańsk

Mediacje

Mediacja (łac. mediatio od mediare ‘być w środku, pośredniczyć’ od medius ‘środkowy, bezstronny’) – metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Jeśli jego przebieg jest pomyślny, kończy się porozumieniem/ugodą osób będących w sporze. 

Mediacje są dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu, prowadzonym w obecności osoby trzeciej cieszącej się ich zaufaniem – mediatora; mediatorem może być ktoś zupełnie stronom obcy, jak i osoba im bliska (np. brat, siostra, koleżanka). Mediacja ma na celu stworzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, a nie narzucenie im jakiegoś autorytatywnego rozwiązania, co różni ją od innej alternatywnej metody rozstrzygania sporów, jaką jest arbitraż. Mediator może natomiast opracować lub pomóc w opracowaniu projektu ugody, jaki będzie czynił zadość temu, co strony między sobą podczas postępowania mediacyjnego uzgodniły[2].

W przypadku sporu na tle prawnym celem mediacji jest jego zakończenie, zwłaszcza w postaci ugody zawartej przez strony w wyniku mediacji.

Mediacje różnią się od rozstrzygnięć autorytatywnych (w tym sądowych) przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania jakie zadowala obie strony sporu i na jakie w związku z tym mogą one przystać dobrowolnie. Mediacja skupia się na poszukiwaniu rozwiązań, możliwych do zastosowania na przyszłość. Nie ma na celu dogłębnego analizowania przeszłości, przepracowywania emocji. Nie jest zatem formą terapii rodzinnej

Mediacja przewidziana jest zarówno przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.), jak i przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.). W przypadku mediacja opartej na przepisach k.p.c ma na celu ugodowe rozwiązanie sporu między stronami w drodze wzajemnych ustępstw. Natomiast w przypadku mediacji prowadzonej w oparciu o k.p.a. służy wypracowaniu takiego rozwiązania sprawy administracyjnej, które stanie się zrozumiałe, a przez to akceptowalne przez stronę, natomiast organ administracji publicznej, dzięki ponownej analizie, zyska pewność, że przyjął właściwe rozstrzygnięcie.

Osoby zainteresowane możliwością rozwiązania sporu dotyczącego wyceny nieruchomości w drodze mediacji w Ośrodku Mediacji  przy Pomorskim Towarzystwie  Rzeczoznawców Majątkowych – proszone są o kontakt z Sekretariatem Stowarzyszenia:

tel. +48 797 814 512

wycena@ptrm.com.pl


W ramach Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych funkcjonuje Ośrodek Mediacji powołany w celu prowadzenia postępowań mediacyjnych zmierzających do polubownego rozwiązania sporu z zakresu rynku nieruchomości i działania uczestników tego rynku.

Celem postępowania mediacyjnego w Ośrodku może być doprowadzenie do dobrowolnej i uzgodnionej z autorem poprawy błędów w operacie szacunkowym. Efektem postępowania mediacyjnego może być opracowanie nowego operatu szacunkowego. Mediacja może też dotyczyć rozbieżności w wartościach określonych dla tej samej nieruchomości i w tym samym celu, w operatach szacunkowych sporządzonych przez różnych rzeczoznawców majątkowych. W tej sytuacji Ośrodek prowadzi mediację pomiędzy rzeczoznawcami majątkowymi – autorami operatów szacunkowych, celem wypracowania wspólnego stanowiska i sporządzenia nowego operatu szacunkowego. Na mediację muszą wyrazić zgodę wszystkie strony sporu.
Mediacje są postępowaniem dobrowolnym a spór powstały w związku z wykonaniem operatu szacunkowego nie zostanie rozstrzygnięty w drodze mediacji. Cel mediacji prowadzonej w Ośrodku może być zbliżony do mediacji administracyjnej, powstanie bowiem możliwość wspólnego wyjaśnienia i rozważenia zaistniałych faktów, obowiązujących norm prawnych oraz standardów i technik wyceny. Możliwe też będzie dokonanie ustaleń co do sposobu zgodnego z prawem rozwiązania sporu, na przykład poprzez sporządzenie nowego operatu szacunkowego.