Godziny pracy Pn-Pt 8:00 – 16:00

Al. Grunwaldzka 184, p. 226 80-266 Gdańsk

Praktyki – Informacje ogólne

Kim jest rzeczoznawca majątkowy? Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł “rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany jest przepisami prawa. Aby móc wyceniać nieruchomości trzeba najpierw uzyskać specjalne uprawnienia nadawane przez Ministra Rozwoju i Technologii.

Wszyscy rzeczoznawcy majątkowi są wpisani do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonego przez Ministra Rozwoju i Technologii. Jest to rejestr publicznie dostępny.

Nadawanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego

Kto może zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Uprawnienie do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego może uzyskać osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie była karana za przestępstwo:
 • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • przeciwko mieniu,
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 • skarbowe,
 • ma wyższe wykształcenie,
 • ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości,
 • odbyła praktykę w zakresie wyceny nieruchomości lub posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości,
 • przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym zdała egzamin

Praktyki w PTRM

Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych od 2014 r. prowadzi praktyki dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach. 

W trakcie praktyki kandydat na rzeczoznawcę sporządza projekty operatów szacunkowych, w których określa wartość co najmniej sześciu rodzajów nieruchomości, stosownie do obowiązujących wymogów. 

Sporządzanie projektów operatów szacunkowych koordynowane jest przez doświadczonych rzeczoznawców stowarzyszonych w PTRM posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe. W trakcie praktyki adepci zawodu mogą wzbogacić wiedzę nabytą na studiach o praktyczne aspekty pracy rzeczoznawcy.

Na przestrzeni lat praktyki w PTRM ukończyło ponad 100 osób, spośród których istotna część obecnie czynnie wykonuje zawód rzeczoznawcy majątkowego.

Serdecznie zapraszamy na kolejne edycje praktyk PTRM.

Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Państwowa Komisja Kwalifikacyjna.

Wniosek o nadanie uprawnień można złożyć osobiście w siedzibie Ministerstwa lub przesłać na adres:

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Departament Gospodarki Nieruchomościami
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa,

dołączając wymagane załączniki oraz dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.