Godziny pracy Pn-Pt 8:00 – 16:00

Al. Grunwaldzka 184, p. 226 80-266 Gdańsk

Statut

Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku

(tekst ujednolicony, obejmujący zmiany uchwalone 12 października 2021 r.)

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania i siedziba Towarzystwa

§ 1

Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku zwane dalej Towarzystwem jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 2

Towarzystwo zrzesza osoby fizyczne posiadające uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.

§ 3

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a jego siedzibą jest miasto Gdańsk.

§ 4

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym charakterze działania.

§ 5

Towarzystwo używa następujących pieczęci:

a)    pieczęci okrągłej z napisem w otoku “Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku”.

b)   pieczęci prostokątnej z napisem “Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku” i adresem Towarzystwa.

§ 6

Nazwa Towarzystwa : Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku jest prawem zastrzeżona. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

ROZDZIAŁ II

Cele i formy działania

§ 7

Celami Towarzystwa są:

a)    reprezentowanie interesów członków, w tym wobec organów władzy publicznej wraz z ochroną ich interesów zawodowych,

b)   szerzenie zasad deontologii i etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie,

c)    podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa,

d)   wdrażanie rozwiązań i projektów służących doskonaleniu metod wyceny nieruchomości,

e)    współudział w tworzeniu aktów prawnych dotyczących rynku nieruchomości,

f)    upowszechnianie wiedzy o rynku nieruchomości.

§ 8

Towarzystwo realizuje wyżej wymienione cele poprzez:

a)    współpracę z organami administracji publicznej oraz samorządami zawodowymi i gospodarczymi,

b)   współpracę ze stowarzyszeniami społeczno-zawodowymi i naukowo-technicznymi, szkołami wyższymi, realizującymi, cele i zadania związane z rynkiem nieruchomości,

c)    organizację form doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych oraz spotkań służących wymianie informacji w zakresie rynku nieruchomości i metod wyceny nieruchomości;

d)   tworzenie zbiorów materiałów edukacyjnych i informacyjnych wykorzystywanych w szacowaniu nieruchomości,

e)    ocenę prawidłowości sporządzonych operatów szacunkowych, arbitraż i mediacje,

f)    prowadzenie praktyk zawodowych,

g)    dofinansowanie udziału członków Towarzystwa, szczególnie członków jednostek organizacyjnych oraz zespołów problemowych, doradczych i pełnomocników w formach doskonalenia zawodowego. Zasady dofinansowania określa każdorazowo uchwała Zarządu podjęta w oparciu o aktualny na moment podjęcia uchwały wynik finansowy, po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.

§9

1.    Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie ze statutem i ogólnie obowiązującymi przepisami prawa z wyjątkiem działalności przypisanej prawem rzeczoznawcom majątkowym.

2.    Przedmiotem działalności gospodarczej może być:

a)    działalność wydawnicza pozostała (58.19.Z),

b)   działalność poligraficzna pozostała (58.19.Z)

c)    reklama (73.12.C, 73.12.D)

d)   organizacja targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),

e)    kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia (85.59.B)

f)    działalność pozostałych organizacji członkowskich (94.99.Z)

3.      Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Wyróżnia się następujące kategorie członkostwa:

a)    członek zwyczajny,

b)   członek honorowy,

a)    członek senior

§ 11

1.    Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

2.    Obywatel UE po spełnieniu warunków ustawy z dnia 26 kwietnia 2001r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.(Dz. U. nr 87 poz. 954 ze zmianami) może ubiegać się o członkostwo Towarzystwa.

§ 12

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:

a)    czynnego i biernego prawa wyborczego władz Towarzystwa, o których mowa w § 19 lit. b) i c),

b)   korzystania z dorobku i pomocy Towarzystwa,

c)    korzystania w ramach prowadzonej działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego z logo Towarzystwa umieszczając przy logo treść, „członek  Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych  w Gdańsku”.

§ 13

1.    Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Towarzystwa osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Towarzystwa lub dziedzin związanych z celami Towarzystwa.

2.    Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku opłacenia składek członkowskich.

§ 13A

1.    Członkiem seniorem może zostać osoba spełniająca łącznie poniższe warunki:

a)    jest członkiem zwyczajnym Towarzystwa,

b)   ma uregulowane wszystkie składki członkowskie,

c)    jest w wieku co najmniej 70 lat,

d)   nie prowadzi żadnej działalności w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego.

2.    Członkostwo senioralne nadaje Zarząd na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

3.    Członek senior posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego prawa wyborczego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku opłacenia składek członkowskich.

§ 14

Członkowie Towarzystwa są zobowiązani do:

a)    przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

b)   udziału w działalności Towarzystwa, w tym uczestniczenia w Walnych Zebraniach Towarzystwa,

c)    terminowego opłacania składek członkowskich i innych ustalonych świadczeń na rzecz Towarzystwa,

d)   dbania o kształtowanie wizerunku zawodu  rzeczoznawcy majątkowego, jako zawodu zaufania publicznego,

e)    przestrzegania zasad i norm etyki zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.

§ 15

Członkostwo członka zwyczajnego lub członka seniora Towarzystwa ustaje na skutek:

a)    rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

b)   utraty uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,

c)    śmierci,

d)   prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

e)    skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za przestępstwa skarbowe oraz za inne przestępstwa mające znaczenie ze względu na wykonywany zawód,

f)    wykluczenia z Towarzystwa.

§16

Wykluczenie z Towarzystwa może nastąpić na skutek:

a)    zalegania z opłatą składek członkowskich i innych obowiązujących świadczeń przez okres dłuższy niż sześć miesięcy,

b)   działalności na szkodę Towarzystwa,

c)    naruszanie norm etyki zawodowej,

d)   nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.

§ 17

1.    Wykluczenie z Towarzystwa jest potwierdzane uchwałą Zarządu.

2.    Od uchwał Zarządu w sprawach osobowych przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Towarzystwa.

3.    Do uchwały Zarządu, odmawiającej przyjęcia w poczet członków Towarzystwa stosuje się zasady wymienione w ust. 2

ROZDZIAŁ IV

Jednostki organizacyjne Towarzystwa

§ 18

1.  Jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są:

a)    Komisja Arbitrażowa i Mediacji,

b)   Komisja Etyki Zawodowej,

c)    inne Komisje utworzone przez Walne Zebranie Towarzystwa.

2.    Członków jednostek organizacyjnych powołuje Walne Zebranie.

3.    Jednostki organizacyjne działają na podstawie Statutu oraz Regulaminów uchwalanych przez Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ V

Władze Towarzystwa

§ 19

Władzami Towarzystwa są:

a)    Walne Zebranie Towarzystwa,

b)   Zarząd,

c)    Komisja Rewizyjna.

§ 20

1.    Kadencja władz Towarzystwa, o których mowa w § 19 lit. b) i c) trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Członkowie wybierani do tych władz muszą być członkami Towarzystwa, co najmniej od trzech lat.

2.    W przypadku ustania członkostwa, ustąpienia lub odwołania członka władz, o których mowa w § 19 lit. b) i c), z wyłączeniem Prezesa Zarządu Towarzystwa, w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tej władzy nie jest uzupełniany.Uzupełnienie składu osobowego władzy, o których mowa w § 19 lit. b) i c) następuje jeżeli liczba jej członków ulegnie zmianie do ilości mniejszej niż połowa ilości określonej przez Statut w § 26.

3.    W przypadku ustania członkostwa, ustąpienia lub odwołania Prezesa Zarządu Towarzystwa w trakcie trwania kadencji, jego wybór jest dokonywany przez najbliższe Walne Zebranie Towarzystwa. Do czasu wyboru nowego Prezesa Towarzystwa jego funkcję pełni wiceprezes.

4.    Członkowie Towarzystwa mogą być wybierani tylko do jednej władzy Towarzystwa, o których mowa w § 19 lit. b) i c).

5.    Uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 21

1.    Walne Zebranie Towarzystwa może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

2.    Walne Zebranie Zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd, jeden raz do roku, w terminie do 30 czerwca i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

1.    Do kompetencji Walnego Zebrania Towarzystwa należy w szczególności:

a)    określenie głównych kierunków działania Towarzystwa,

b)   rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

c)    podejmowanie uchwał na wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Zarządowi Towarzystwa,

d)   wybór i odwołanie władz Towarzystwa, o których mowa w § 19 lit. b) i c),

e)    uchwalanie statutu i regulaminów działania władz Towarzystwa oraz ich zmian,

f)    tworzenie jednostek organizacyjnych, wybór i zmiana ich składów, zatwierdzanie i zmiana regulaminów, oraz kontrola ich działania,

g)    podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości,

h)   rozpatrywanie odwołań w sprawach osobowych,

i)     ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

j)     nadawanie godności członka honorowego,

k)   podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do innych organizacji,

l)     podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,

m) podejmowanie innych uchwał mających istotne znaczenie dla realizacji celów Towarzystwa.

2.    Odrzucenie/nie podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Towarzystwa, jest tożsame z uchwałą o odwołaniu Zarządu. Odwołany Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa do czasu wybrania nowego Zarządu.

3.    Odwołany Zarząd ma obowiązek w terminie 45 dni zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa mające wybrać nowy Zarząd.

4.    Odwołanie członków:

a)    władz Towarzystwa, o których mowa w § 19 lit. b) i c),

b)   jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 18 pkt 1.,

wymaga pisemnego wniosku z uzasadnieniem co najmniej 1/6 (jedna szósta część) liczby członków Towarzystwa lub uzasadnionego wniosku Komisji Rewizyjnej.

5.    Podejmowanie uchwał w sprawach osobowych, o których mowa w punkcie 1 lit. c), d), f) i h) odbywa się w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie Towarzystwa może, z zastrzeżeniem zapisów § 26 Statutu, zmienić sposób głosowania.

§ 23

Walne Zebranie Towarzystwa jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności minimum połowy członków uprawnionych do głosowania bądź w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania.

§ 24

O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie może być realizowane za pomocą poczty elektronicznej.

§ 25

1.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa w terminie 45 dni od daty zgłoszenia:

a)    z własnej inicjatywy,

b)   na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)    na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 (jedna trzecia część) liczby członków Towarzystwa.

2.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa obraduje i podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane.

3.    Do organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa stosuje się zasady zawarte w §§ 22 i 23 Statutu.

§ 26

1.    Walne Zebranie Towarzystwa  wybiera w głosowaniu tajnym:

a)    Prezesa Zarządu,

b)   siedmiu członków Zarządu,

c)    pięciu członków Komisji Rewizyjnej.

2.    Funkcję Przezesa Zarządu można sprawować nie więcej niż przez dwie kolejne kadencje.

§ 27

1.    Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie osoby funkcyjne:

a)    wiceprezesa,

b)   sekretarza,

c)    skarbnika,

W przypadku zmiany składu osobowego Zarządu w trybie § 19 ust. 2 Statutu, Zarząd na swoim najbliższym posiedzeniu dokonuje wyboru brakującej osoby funkcyjnej.

2.    Do kompetencji Zarządu należy:

a)    kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania,

b)   zatrudnianie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami, a także ustalanie ich wynagrodzeń,

c)    reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

d)   realizowanie uchwał i postanowień Walnego Zebrania,

e)    uchwalanie rocznych planów działalności, planowanie wydatków i wpływów,

f)    przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych,

g)    nadawanie członkostwa senioralnego i wykluczanie członków seniorów,

h)   występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego,

i)     organizowanie działalności gospodarczej Towarzystwa,

j)     organizowanie pomocy doradczej i technicznej dla członków Towarzystwa,

k)   powoływanie zespołów problemowych, doradczych i pełnomocników dla realizacji określonych zadań Towarzystwa oraz kontrola ich działalności,

l)     zarządzanie majątkiem Towarzystwa,

m) zawieranie umów i zobowiązań w imieniu Towarzystwa,

n)   przygotowywanie projektów uchwał, regulaminów i innych dokumentów wymagających zatwierdzenia przez Walne Zebranie Towarzystwa

o)   udzielanie kar dyscyplinarnych.

§ 28

1.    Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy głosowaniu, co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. Uchwały mogą zapadać w głosowaniu realizowanym za pomocą komunikacji i poczty elektronicznej.

2.    Uchwały pomiędzy posiedzeniami Zarządu mogą zapadać w głosowaniu realizowanym za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty elektronicznej. Treści uchwał i wyniki głosowania dołącza się do protokołu z najbliższego posiedzenia Zarządu następującego po dacie podjęcia uchwał w głosowaniu realizowanym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak jak raz na trzy miesiące.

4.    Posiedzenia Zarządu są otwarte dla wszystkich członków Towarzystwa za wyjątkiem tych, na których omawiane są sprawy dotyczące poszczególnych członków. Zarząd na swe posiedzenia może zapraszać osoby spoza Towarzystwa w celu zasięgnięcia opinii w rozpatrywanych sprawach.

§ 29

1.    Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej i na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie osoby funkcyjne: przewodniczącego i zastępcę.

W przypadku zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej w trybie § 20 ust. 2 Statutu, Komisja Rewizyjna na swoim najbliższym posiedzeniu dokonuje wyboru brakującej osoby funkcyjnej.

2.    Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a)    przeprowadzenie, co najmniej jeden raz w roku, kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem sfery finansowo-gospodarczej, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,

b)   ocena realizacji uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd,

c)    składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu,

d)   stawianie wniosków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Towarzystwa.

3.    Komisja ma prawo przekazywać Zarządowi informacje i wnioski oraz uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

4.    Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin pracy Komisji uchwalony przez Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 30

1.    Majątek Towarzystwa stanowią:

a)    nieruchomości,

b)   ruchomości,

c)    fundusze.

2.    Na fundusze składają się:

a)    wpisowe i składki członkowskie,

b)   wpływy z działalności gospodarczej,

c)    dotacje i subwencje,

d)   darowizny, spadki i zapisy.

                                                                 § 31

1.    Do dysponowania funduszami upoważniony jest Zarząd Towarzystwa.

2.    Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wynikających z działalności Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Towarzystwa spośród: Prezesa, Wiceprezesa lub Skarbnika.

3.    W przypadku nieobecności osób wymienionych w pkt 2 składania oświadczeń woli i podpisywanie dokumentów mogą dokonywać także inni członkowie Zarządu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd w formie uchwały.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§ 32

1.    Uchwałę w przedmiocie zmiany statutu lub rozwiązania Towarzystwa i powołania likwidatora podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, na zasadach określonych w § 23 Statutu.

2.    Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób jego likwidacji, cel na jaki ma być przeznaczony majątek pozostały po likwidacji oraz termin zakończenia likwidacji.